Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Het rapport van de commissie Deetman

Unger rechts ingehaald aflevering 3

De verslaggever zegt dat de Raad voor de Rechtspraak een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren waarin dit soort kwesties ook ter sprake kwamen en dat de Raad voor de Rechtspraak heeft geconcludeerd dat de rechters wel degelijk erg onafhankelijk zijn en dat er met hun integriteit niets mis is. “Had U iets anders verwacht van de Raad voor de Rechtspraak?” vroeg Ruijs. Vervolgens merkt de verslaggever op dat het een onafhankelijk onderzoek is geweest. Ruijs wijst er op dat de Raad voor de Rechtspraak de opdrachtgever is en dat dat een keurige overheidsinstelling is die bemand wordt door oud rechters of mensen uit dat circuit. Volgens Ruijs is het de fictie die wij in dit land hoog houden dat wij een absoluut onafhankelijke rechtspraak hebben. Hij meent dat het rapport van de Raad voor de Rechtspraak dat nog eens moet onderstrepen. De verslaggever wijst er nogmaals op dat het een onafhankelijk onderzoek was. Ruijs zegt dat hij daar niet zo heel veel betekenis aan hecht.

Wat moeten wij van dit onderzoek denken?

Waarschijnlijk gaat het over het onderzoek dat tot het rapport van de commissie Deetman, de Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie, heeft geleid.

Dat rapport kunnen wij hier ophalen. Het is een rapport waarin een aantal zaken rond de rechtspraak ter sprake komen. Bij oppevlakkige kennisname doet e.e.a. aan het auditgebeuren denken. Een citaat uit het rapport: “Krijgt de rechtzoekende wat hij verwacht in termen van bijvoorbeeld doorlooptijden, deskundigheid, bejegening en begrijpelijkheid van uitspraken?” Dit doet denken aan het auditgebeuren, maar vergeleken daarbij is het fröbelgehalte toch minder. Dat was ook wel te verwachten, het gaat immers om rechters en niet om advocaten.

De opstellers van het rapport zijn zich bewust van de gevaren van bureaucratisering. Het rapport begint met een soort gedicht over een brug die gebouwd was en vervolgens bewaakt moest worden, er werden bewakers aangesteld, de bewakers moesten een salaris krijgen, daarvoor werden een kassier en een boekhouder aangesteld, die hadden leiding nodig, waartoe een chef benoemd werd enz. Toen er uiteindelijk werd besloten het bestuursapparaat in te krimpen, werd bezuinigd door de bewakers te ontslaan.

Dit is iets voor de Orde van Advocaten om goed over na te denken, maar juist daarom is niet te verwachten dat de Orde van Advocaten hier serieus over gaat nadenken.

Dat de commissie Deetman dit onderkent toont in ieder geval aan dat de Raad voor de Rechtspraak verder op de goede weg is dan de Orde van Advocaten.

Uit het rapport blijkt dat men onderkent dat er verband is tussen enerzijds productiedwang en bureaucratisering en anderzijds kwaliteitsverlies. Twee citaten: “Gerechten geven aan dat de administratieve belasting met de komst van de Raad voor de Rechtspraak is toegenomen.” “Er wordt op gewezen dat de groei van de formatie van het buerau gepaard gaat met bureaucratisering en niet-optimale afstemming tussen de verschillende organisatiedelen van het bureau.”. Met het bureau wordt bedoeld het bureau van de Raad voor de Rechtspraak.

Er wordt geconstateerd dat er een aantal zaken zijn verbeterd. Als zodanig worden ondermeer genoemd:

  • Verantwoording en transparantie gerechten

  • Externe organisatie gerechten

  • eenheid rechterlijke organisatie

  • Eenheid van de rechtspraak

  • Doorlooptijden

Niet met zoveel woorden wordt genoemd de toegankelijkheid van de jurisprudentie door middel van de website rechtspraak.nl, die zonder meer als een formidabele verbetering vergeleken met de in het verleden bestaande situatie kan worden aangemerkt.

Wie zoekt naar een antwoord op de vraag of het voorkomt dat een rechter-plaatsvervanger als rechter optreedt in een zaak waarin een kantoorgenoot als advocaat van een van de partijen optreedt, zal het antwoord op die vraag niet in het rapport vinden.

Een volledige bespreking van dit rapport valt buiten het bestek van dit artikel. U kunt het rapport hier ophalen.

18 januari 2007