Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De rechter-plaatsvervangers

Orde van Advocaten bezig met rechtsgebiedenregister aflevering 3

Sommige advocaten die aan het woord kwamen zetten hun opvattingen kracht bij door mede te delen dat zij rechter-plaatsvervanger zijn. Bureaucratie in de advocatuur heeft al eerder vastgesteld dat de rechter-plaatsvervanger, de advocaat die tevens rechter is, geen onomstreden figuur is. Zie ook hier. Bij deze bijeenkomst, die te Eindhoven op 21 maart 2007, leek het wel of een advocaat die tevens rechter is, meer recht van spreken heeft dan een “gewone” advocaat.

Over de advocaten die tevens rechter zijn kan hetzelfde gezegd worden als over de staatssecretarissen die naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit hebben: het mag of het mag niet, volgens de huidige Nederlandse regelgeving mag het, maar het wordt in vrij brede kring als minder gewenst gezien. Voor wat betreft de staatssecretarissen met dubbele nationaliteit lijkt het er op dat buiten de ruime kring van direkt of indirekt betrokkenen en belanghebbenden de opvatting toch wel min of meer gemeengoed is dat het hen zou “sieren”, dan wel dat het een “dikke plus” zou zijn als zij van hun dubbele nationaliteit afstand zouden doen. Het lijkt er op dat dit voor wat betreft de advocaten die tevens rechter zijn, ongeveer ook zo is.

Meerdere advocaten die aan het woord kwamen deelden mede dat zij tevens rechter-plaatsvervanger zijn. Een advocaat die vroeger deken is geweest en nu raadsheer-plaatsvervanger is, zei dat zij zich soms schaamde voor haar beroepsgenoten en dat er heel wat moet gebeuren wil er vanuit de rechtbank een klacht over een advocaat bij de deken komen. Zo veel zegt dat niet. Er moet ook heel wat gebeuren wil er vanuit de advocatuur een klacht over een rechter-plaatsvervanger bij de procureur van de Hoge Raad komen. Advocaten maken even goed fouten als rechters, officieren van justitie en politieagenten en ook bij die laatste beroepsgroepen kan van alles mis gaan. Zie Drie schoolmeisjes verzonnen aanrijding, De Vechtende Rechter en Het geheim van de rechter - Zembla. Geen advocaat die tevens rechter of raadsheer en (ex)deken is kan dat ontkennen of daar iets aan veranderen

Mr. Bouma meende dat er iets moet gebeuren om bij slecht presterende advocaten het niveau omhoog te krijgen of ze uit het vak te “knikkeren”. Hij meende dat generalisten het moeilijk zullen krijgen. Daar komt hij weer, de zieke bruine beer van het woud!

Een advocaat in de zaal die tevens rechter plaatsvervanger is, merkte op dat er een gevaar bestaat dat mensen iemand die geregistreerd is gaan verwarren met een specialist en dat registratie een minimumkwaliteit is, meer niet.

Als dat de gedachtegang achter het plan is, is de stap naar een situatie waarin een advocaat die niet geregistreerd is voor een bepaald rechtsgebied geen toevoegingen meer mag behandelen of zelfs helemaal niet meer in dat rechtsgebied werkzaam mag zijn, nu al dichtbij! Wat is er dan nog vrijwillig aan de registratie?

Dit zou bovendien betekenen dat een advocaat straks nog op maximaal slechts drie rechtsgebieden werkzaam mag zijn en dat een generalist nog slechts op twee rechtsgebieden werkzaam mag zijn!

Op een vraag uit de zaal of je geen andere dingen mag doen antwoordde Mr. Bouma uitdrukkelijk dat dat wel mag. De eisen die gesteld zouden moeten worden om geregistreerd te staan voor een bepaald rechtsgebied zijn dus toch meer dan alleen maar een minimum.

4 juli 2007

'Zwakke broeders' in toga - Nederlands Dagblad

'Falende rechters bestraffen' - Nederlands Dagblad

update 4 augustus 2008