Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Het vakbekwaamheidsgebeuren

Nieuwe bureaucratie aflevering 8

Tot zo ver voorlopig de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Sinds 1 januari 2010 is de Verordening op de vakbekwaamheid van kracht. De Verordening op de vakbekwaamheid is op zichzelf een betrekkelijk klein stuk, bestaande uit 6 artikelen. Er is echter een toelichting algemeen en een artikelsgewijze toelichting aan geplakt, die aanzienlijk uitgebreider zijn.

Artikel 3 handelt over de opleidingpunten of vakbekwaamheidspunten. Een advocaat moet per jaar minimaal 20 punten halen en een advocaat die daar niet aan voldoet maar wel 10 punten haalt, heeft 2 jaar de tijd om dit in te halen: artikel 3 lid 3.

Artikel 2 bepaalt dat de advocaat vakbekwaam dient te zijn en alleen zaken aanneemt die hij gelet op zijn kantoororganisatie adequaat kan behandelen en waarvoor hij de deskundigheid bezit dan wel waarvoor hij gebruik maakt van de deskundigheid van een derde en dat de advocaat schriftelijk vast legt hoe hij hieraan voldoet.

De advocaat moet dus schriftelijk vastleggen hoe hij voldoet aan de eis vakbekwaam te zijn en hoe hij voldoet aan de eis alleen zaken aan te nemen die hij gelet op zijn kantoororganisatie adequaat kan behandelen en waarvoor hij de deskundigheid bezit dan wel waarvoor hij gebruik maakt van de deskundigheid van een derde.

Artikel 4 lid 1 bepaalt dat de advocaat verplicht is aantoonbaar de organisatie van zijn kantoor alsmede de dienstverlening aan de cliënt adequaat in te richten. Dit doet al denken aan hetzelfde soort kwaliteit waar de toevoegingsaudit betrekking op had. Artikel 4 lid 2 bepaalt dat de Algemene Raad - gehoord het College van Afgevaardigden - over het bepaalde in "het voorgaande lid" nadere regels stelt. Dit heeft dus betrekking op hetzelfde soort kwaliteit waar voor 1 januari 2010 de toevoegingsaudit betrekking op had. Artikel 3 lid 5 bevat een soortgelijke bepaling die betrekking heeft op de te behalen opleidingspunten.

De Algemene raad heeft de betreffende regels gesteld in de "Regeling vakbekwaamheid". Uiteraard zijn deze regels ingewikkeld. De Regeling vakbekwaamheid handelt zowel over eisen die betrekking hebben op de te behalen opleidingspunten als over het soort kwaliteit waarop in het verleden de toevoegingsaudit betrekking had, waaronder ook intervisie en "collegiale toetsing", de letters "inter" zijn daarvan verdwenen.

Artikel 2 lid 1 van de Regeling vakbekwaamheid bepaalt dat de advocaat ten minste de helft van het aantal opleidingspunten of vakbekwaamheidspunten dient te behalen met opleiding betrekking hebbend op een juridische onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop hij werkzaam is of wil zijn.

30 november 2010

 

|