Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De kredietcrisis en de hardwerkende Nederlander

Jaarcongres en demonstratie over kredietcrisis aflevering 2

Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, was ook een van de sprekers op het jaarcongres. Zij benadrukte dat zij op het congres bondgenoten hoopte te vinden. Als haar doelgroep noemde zij de "hardwerkende Nederlander".

Hoe zit dat? Was de hardwerkende Nederlander, de HWN'er niet de doelgroep van de VVD?

In 2006 sprak Mark Rutte, die toen met Rita Verdonk in een concurrentiestrijd verwikkeld was om lijsttrekker van de VVD te worden, van "jonge gezinnen met een hoge hypotheek". De strekking was dat er gratis kinderopvang of gratis buitenschoolse opvang moest komen, omdat de jonge gezinnen, als gevolg van de hoge hypotheek die zij moesten betalen, anders geen geld meer over zouden houden en misschien die hoge hypotheek niet zouden kunnen betalen. De hoge hypotheek en de noodzaak of wenselijkheid daarvan zelf stelde Rutte niet aan de orde, dat was een voldongen feit. Uiteraard betreft het hier tweeverdieners waarvan beide partners moeten werken om de hypotheek te kunnen betalen.

Laten wij aan de hand hiervan eens proberen een profielschets van de HWN'er te maken. De HWN'er woont in een koopwoning in een van der Laanwijk (voorheen Vogelaarwijk) die zich bevindt op een plaats waar zich vroeger sociale huurwoningen bevonden, die zijn gesloopt om plaats te maken voor deze en dergelijke koopwoningen, die dan weer van geleend geld betaald moesten worden. De HWN'er heeft voor die woning de hoofdprijs, een woekerprijs, moeten betalen en de koopsom volledig met geleend geld betaald. Om het benodigde geld te kunnen lenen is gebruik gemaakt van regelingen als koopsubsidies, een starterslening en/of nationale hypotheekgarantie. Mogelijk zijn er ook nog een of meer woekerpolissen aan te pas gekomen. Misschien was de waarde van de woning al voor de kredietcrisis lager dan de openstaande hypotheekschuld, maar sinds de kredietcrisis is dat zeker zo.

Zijn de HWN'ers de doelgroep van de FNV of van de VVD? Of misschien van de Stichting Hypotheekleed? (mooie naam, er gaat, mede door de subtiele verwijzing naar "Leaseleed", een stukje preventieve werking van uit).

Bekkers geeft aan dat wij niet weten aan welke intransparante constructies en producten Nederlandse juristen meewerken. Laten wij eens een poging wagen om een tipje van de sluier op te lichten. Als iemand een auto koopt en later weer verkoopt vindt iedereen het vanzelfsprekend dat de auto bij verkoop minder geld oplevert dan de auto gekost heeft, maar bij huizen leek dat voor de kredietcrisis vreemd genoeg andersom te zijn, ook als het huis alleen maar ouder en helemaal niet beter is geworden. Het kopen en later weer verkopen van onroerend goed zonder er iets aan te verbeteren, was dus een manier om geld te verdienen. Voor zover het hier om woningen ging, noemen wij dit "huizenmarkt". Door wie wordt die winst betaald? Door nieuwe deelnemers, nieuwe instappers, zoals de hiervoor omschreven HWN'ers. Wij hebben hier dus te maken met een piramidespel dat misschien wel veel groter is dan dat van Madoff.

Jaren lang zij er inflatiecijfers geproduceerd waarbij de prijsstijgingen in de vastgoedsector werden "vergeten". Wij moesten geloven dat deze prijsstijgingen allemaal welvaart en voorspoed waren, ook al vonden deze hun oorzaak geheel of gedeeltelijk in een tekort aan betaalbare woningen of een tekort aan woningen in het algemeen. Om dit piramidespel in stand te houden moest ook het tekort in stand worden gehouden, wat bereikt wordt door massale sloop van woningen, o.a. in de zgn. van der Laanwijken, voorheen Vogelaarwijken. Dit werd dan "verpakt" met mooie verhalen over verpaupering, overlast, bewoners die hierdoor vooruit geholpen zouden worden, sociale stijging e.d. Ook de allochtonen en de kansarmen krijgen de schuld, Wie denkt dat dit een fantastisch verhaal is moet dit maar eens helmaal en goed lezen.

Intussen zijn onze politici privé ook belanghebbenden geworden bij de kunstmatig in stand gehouden schaarste. Politici die zelf een hypotheekschuld hebben die hoger is dan de waarde van de woning, hebben er geen belang bij dat er voor de burgers voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Hier kan toch wel worden gesproken van een intransparante constructie die tot belangenverstrengeling kan leiden. Het bekendste maar waarschijnlijk niet het beste voorbeeld was de voormalige burgemeester van den Helder, Stefan Hulman. Zie ook hier en hier. Niemand lijkt zich daar druk over te maken, zelfs de demonstranten die op 26 september 2009 bij de Nederlandse Bank demonstreerden niet.

Dit vraagt om meer transparantie m.b.t. de financiele positie van politici die zich met huisvestingszaken bezig houden en misschien ook van politici die zich met economische zaken bezig houden.

En wat te denken als de Raad voor Rechtsbijstand een toevoegingsaanvraag voor een klacht bij de mededingingsautoriteit over de massale sloop van woningen afwijst met als opgaaf van reden dat het een belang zou betreffen waarvan de behartiging redelijkerwijs kan worden overgelaten aan de rechtzoekende zelf en dat het maatschappelijk werk hierbij behulpzaam kan zijn? Wekt dit niet de schijn van belangenverstrengeling?

5 oktober 2009

update 7 oktober 2009