Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


De huishoudelijke vergadering, wat houdt de advocaten op de vergadering bezig?

Op donderdag 28 september 2006 vond in de Philharmonie te Haarlem de huishoudelijke vergadering van de Orde van Advocaten plaats. Ter sprake kwam de Commissie Advocatuur. Het kabinet zou rond deze tijd reageren op het rapport van de commissie van Wijmen, maar dat is uitgesteld in verband met het aftreden van minister Donner.

Vervolgens kwam het beleid van de Algemene Raad ter sprake. Diverse portefeuillehouders lichtten hun beleid toe. Allereerst kwam de portefeullehouder financiën aan het woord. Mogelijkerwijs gaat de wijze waarop vaststelling van het bedrag dat de advocaten aan de landelijke Orde van Advovcaten jaarlijks moeten betalen, veranderen. Nu zijn er de categorieen van heel jonge en heel oude advocaten en daartussen een aantal inkomenscategorieen. Volgens de portefeuillehouder is dat niet meer van deze tijd. Hij dacht aan een flat-tax.

Mr. van de Puttelaar kwam aan het woord over het asiel- en vreemdelingenbeleid. Van de vreemdelingenrechtadvocaten zou 15% heel goed en 15% onder de maat zijn en de rest redelijk. De raden voor rechtsbijstand zijn met name gefocust op de 15% die onder de maat is. Volgens Mr. van de Puttelaar laten degenen die het goed doen zich niet graag “bekooien” door allerlei regels en voorschriften. Dit is een nieuw geluid. Hiermee neemt de Orde van Advocaten afstand van het hardnekkige idee dat advocaten die niet blij zijn met de snel toenemende druk van regels en voorschriften, “foute advocaten” zouden zijn die er een potje van maken o.i.d. Een nieuw geluid was ook dat Mr. van de Puttelaar een opmerking maakte dat het niet alleen zou moeten gaan om de kwaliteit van de advocaten, maar om de kwaliteit van de hele keten, waartoe ook rechters behoren. Tot nu toe horen wij van de zijde van de Orde van Advocaten – en sinds haar aantreden met namen van Mr. Unger – steeds alleen dat het met de advocaten zo slecht gesteld zou zijn.

Er zou onderzocht gaan worden wie de “onderlaag” zijn. Mogelijkerwijs zouden de raden voor rechtsbijstand dit gaan onderzoeken.

Een van de portefeuillehouders zei iets over een onderzoek waaruit zou moeten blijken in hoeverre de audits hebben bijgedragen tot de kwaliteit van advocaten. Mogelijkerwijs zou er op 10 oktober a.s. een resultaat van dat onderzoek bekend worden.

Mr. Bouma sprak over de afschaffing van het procuraat. De bedoeling was dat dit op 1 juli 2007 zou ingaan, maar het is zeer de vraag of dit gehaald wordt.

De specialisatie kwam ter sprake. Volgens een van de portefeuillehouders moet een cliënt die ontslagen wordt weten of een advocaat voldoende kennis heeft van het arbeidsrecht. Er zou een soort formele specialisatie moeten worden ingevoerd. De Algemene Raad wil niet als voorwaarde stellen een verplicht lidmaatschap van een specialisatievereniging – waar vaak niet zo maar iedere advocaat lid van kan worden. Wat wel als voorwaarde zou kunnen worden gesteld zijn het halen van opleidingspunten op dat gebied, een bepaald deel van de praktijk moet op dat vakgebied betrekking hebben en deelname aan gestructureerd overleg.

Eindelijk lijkt het ook tot de Orde van Advocaten door te dringen dat de meest gehoorde klacht over advocaten hieruit bestaat dat veel Nederlanders advocaten zien als geldwolven of “bloedzuigers”, d.w.z. dat zij heel erg duur zijn. Daarnaast twijfelen rechtzoekenden aan de onafhankelijkheid van advocaten. Dit werd door de Algemene Raad niet geconcretiseerd, maar zou te maken kunnen hebben met het idee van de “advocaat van onvermogen” die door de Staat betaald wordt en dus misschien wel een halve ambtenaar moet zijn.

Mr. Kleijn sprak over een rapport van de NMA. Dit zou mogelijkerwijs kunnen leiden tot afschaffing van de verordening op de publiciteit.

Ter sprake kwam het tuchtrecht. De Algemene Raad is tegenstander van een plan voor een ombudsman advocatuur. Het blijkt zeer wel mogelijk te zijn dat, als de geschillencommissie een zaak heeft behandeld, daarna de deken de zaak ook nog eens voorlegt aan de Raad van Discipline. In dit verband deelde iemand uit de zaal mede dat de deken op de hoogte wordt gesteld van alle uitspraken van de geschillencommissie.

Al die tijd waren alleen leden van de Algemene Raad aan het woord. De zaal was stil, hoewel er in principe wel mogelijkheden waren voor deelnemers in de zaal om aan het woord te komen. Op een gegeven moment kwam er iemand uit de zaal aan het woord. Hij zei het “zielig” te vinden dat niemand uit de zaal iets zei.

Aan de orde kwam het beleid van de Algemene Raad t.a.v. de lokatie van het Jaarcongres. Dit onderdeel was ingelast op verzoek van een advocaat die geen lid van de Algemene Raad was, maar wel in de zaal aanwezig was. Hij kwam aan het woord, maar werd onderbroken. Hij maakte een opmerking dat dit onderdeel op de agenda was gekomen doordat hij op de website van Orde van de Dag iets had aangeklikt en misschien niet helemaal goed had gezien wat de consequenties waren. Het ging om een plan om de jaarlijkse vergaderingen van de Orde van Advocaten, die tot nu toe ieder jaar ergens anders in Nederland worden gehouden, voortaan jaarlijks te laten plaatsvinden in Utrecht. In 2007 zal de vergadering nog in den Haag plaatsvinden, maar daarna zou Utrecht, mogelijk voor 20 jaar, de vaste lokatie worden.

Hierover was niet iedereen enthousiast. De zaal leefde op. Diverse personen kwamen aan het woord. Er kwamen vele geluiden van goed- en afkeuring vanuit de zaal.

Wat nog opviel was dat het woord "consument" van de zijde van de Algemene Raad te horen was als zijnde degenen in wiens belang gehandeld moest worden. Dat de Orde van Advocaten niet de belangen van de advocaten behartigt is genoegzaam bekend. Niet bekend was dat, voorzover de Orde van Advocaten opkomt voor de belangen van de rechtzoekenden, dit met name een bepaalde groep rechtzoekenden, namelijk de consumenten betreft.

Wie dit allemaal zag en niet beter weet zou nog gaan geloven dat de lokatie van de volgende vergaderingen het belangrijkste onderwerp was, waarover gepraat was en misschien wel het belangrijkste onderwerp wat er bestond. Wij krijgen de Orde van Advocaten die wij verdienen.

De officiële notulen van de vergadering kunt U hier ophalen.

Op bezoek bij de Orde Vergadering - Mr Online

29 september 2006

update 19 december 2006